0
ระเบียนศิลปิน-นักดนตรีรับเชิญบันทึกเสียงให้ใบชาsong

 

Guest Vocalist

 

ศุ บุญเลี้ยง / คณาคำ อภิรดี / สายชล ระดมกิจ / รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ / ชรัส เฟื่องอารมณ์ /

 

ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน / สุเมธ องอาจ / อุเทน พรหมมินทร์ / ทวีพร เต็งประทีป /

 

คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี / ต้น 32 October / เพชร พชรพรรณ / เพลง แพรววรรณ /

พิว โชติรส / ปุ้ม สิริมา / ธรรมรัต อภิรดี / เดียร์ โดโรธี / แอ๊บ จาบ้า / โจนัส แอนเดอร์สัน

 

 

Electric Guitar

 

วันชัย แต่งพานิช / จักรินทร์ ดวงมณีรัตนชัย / สยาม ชุมทอง / โอสถ ประยูรเวช /

ณัฐพล เอี่ยมสุภาพ / ภมรพล ด่านทรัพย์ศรี / พยุห์ มัณฑนาพร / ฉัตรพล ณ.ระนอง /

สมพล ผดุงแสง / Jazzy Frank / ธีรเดช หุนสนอง / จุติโชค อัศรัสกร

 

 

 

Acoustic Guitar

 

ชีพชนก ศรียามาตย์ / ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / กฤษณ์ บาลไทยสงค์ / Jazzy Frank /

วีรพล บินฮาซัน / พยัต ภูวิชัย / ต้น 32october / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ธีรเดช หุนสนอง /

กวิน  ภูศรีเทศ / กิตติพงศ์ รุ่งอโณทัยพาณิชย์ / เทพดรุณ อัมพุนันทน์ / ธนวันต์ วงษ์ยี่หวา /

พิจักษณ์ วีระไทย /ภาดา ยั่งยงยืน / ศรีเวียงพิงศ  ศิริบงกช / ธนายุทธ ประจิมทิศ /

สุรวุฒิ ศุภกิจอุดมการณ์ / บอม สินเจริญ / 

 

 

 

Nylon Guitar

 

ณัฐ วิมลจันทร์ / ฉัตรพล ณ.ระนอง / Roberto Uno / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา / ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ

 

 

Electric Bass

 

สมโชค เล้าเปี่ยมทอง / วิชชุเดช เนตรสิน / วิโรจน์ สถาปนาวัตร / คงพันธ์ ประภาศิริสุลี /

 

อรรถพงษ์ ศิริครรชิตถาวร / ตุ้ม Big Boy / โชคพิพัฒน์ เทียนทิพย์จรัส / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ /

อนุชิต นามบุตร

 

 

 

Double Bass

 

เทอดศักดิ์ วงศ์วิเชียร / รวินทร์ บัวทอง / ยศวีร์ ทองแพ / จารุภูมิ สายน้ำปราณ / ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ /

 

พรชาติ วิริยะภาค / ศิริวัฒน์ เปลี่ยนสันเทียะ


 

 

Piano

 

ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล / พัทยา อยู่สถิตย์ / นุ วุฒิวิชัย / เก่งฉกาจ เก่งการค้า


Saxophone

ฐานันดร ชูประกาย / Koh Mr.Saxman เศกพล อุ่นสำราญ / Jakob Dinesen / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ /

ชัยพิพรรธน์ มีจันทร์ / ศรันยู สุวรรณสุนทร / ธีรศิลป์ เสงี่ยมศรี / ทศพล ตรียศกล / ณัฐพล เฟื่องอักษร /

นิรันดร์ เอี่ยมสะอาด / ภาสกร โมระศิลปิน

 

Trumpet

เกรียงไกร สันติพจนา / ชวสิทธิ์ รมยานนท์ / ชวิศ โรจนธารา /

สันติ พรประเสริฐ / ยุทธศักดิ์ พลายภู่ / รวี ตรีศักดิ์ศรีสกุล


Trombone

รุ่งธรรม ธรรมการ / รัศมี เทพกิจ / ธรรมรัต อภิรดี / สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / ปิติเกียรติ จันทรจตุรภัทร

 

Clarinet

มงคล โพธิ์อุบล / เศกพล อุ่นสำราญ / กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ

 

Flugelhorn

ปาลิต ตุ้มทอง


French horn

ธนากิจ ลิมรัตนสารัญ


Tuba

กฤษฏิ์ษพงษ์ ภิรมย์

 

 

Percussions

 

ณัฐวุฒิ ลี้กุล / กุลธวัช แก้วสมัคร / ปริญญา ส่องสมุทร / ธรรม์ พันธุ์แก้ว / ฐานันดร ชูประกาย

 

 

 

Drums

 

กุลธวัช แก้วสมัคร / กรรณศิริ อาญาเมือง / สมภพ แพรแสงเอี่ยม / ชำนาญศิลป์ เพ็ชรฤทธิ์ /

 

สิทธิพงศ์ สินธุปี / พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา


 

Violin

 

สุวรรณ มโนษร / อภิชาติ นิลภาทย์ / อธิปไตย พรหมสุรินทร์ / วิชชุพร จริงจิตร /

 

 

 

Viola

 

ชฎานิศ นามวงษ์ / ประสิทธิ์ ศรีคุ้ม / อุทัย คุ้มฉายา /

 

 

 

Cello

 

พิพัฒน์ สวนชูผล / รพีพัฒน์ มัญยานนท์

 

 

 

Accordeon

 

อภิชาติ นิลภาทย์ / ภูมิรัชต์ นิยมศิลป์

 

 

 

Flute

 

ปฎิภาณ พูลสวัสดิ์ / ชาญณรงค์ มโนษร / อัจจิมา ฑีฆวาทิน


Harmonica

พยัต ภูวิชัย

 

Recorder

ฐานันดร ชูประกาย

 

Ukulele

ศุกลวัฒน์ มาตย์แพง / ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 

 

Mandolin

สุวรรณ มโนษร

 

Banjo

Thorn Banjo

 

ขลุ่ย

ณกฤศ จิรารัฐพัชร / วันมงคล มังกรกฤตย์

 

ซออู้, ซอด้วง

วันมงคล มังกรกฤตย์